Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Gamfi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowej Platformy Gamfi.

Użytkownik Internetowej Platformy Gamfi od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Gamfi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

ART. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora.
2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Użytkownik Systemu zobowiązany jest zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu. Każdy Użytkownik Systemu może wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych treść niniejszego Regulaminu.

ART. 2. DEFINICJE

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

1. Aplikacja – część Systemu służąca do obsługi Konta, dostępna dla Użytkownika Systemu po zalogowaniu.
2. Administrator Systemu – osoba wyznaczona przez Klienta do zarządzania Systemem.
3. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Konto – wyodrębniony obszar w Systemie służący do realizacji Usług, do którego ma dostęp jeden Użytkownik Systemu – posiadacz Konta.
5. Operator – podmiot świadczący Usługi, Gamfi Spółka z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351370, kapitał zakładowy w wysokości 107 300 zł (słownie: sto siedem tysięcy złotych, trzysta złoty), REGON 142281049, NIP 5342441276  adres poczty elektronicznej: info@gamfi.com
6. Strony – Operator i Użytkownik Systemu.
7. System – udostępniony przez Operatora dla Użytkowników Systemu, system teleinformatyczny (Internetowa Platforma Gamfi), w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, służący do świadczenia Usług.
8. Klient – podmiot, z którym Operator zawarł umowę na dostarczanie i utrzymanie Internetowej Platformy Gamfi.
9. Użytkownik Systemu – użytkownicy Klienta lub administratorzy Klienta
10. Usługi – wszelkie świadczenia, związane z funkcjonowaniem Internetowej Platformy Gamfi, świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika Systemu.

ART. 3. WARUNKI I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Operator świadczy Usługi na rzecz Użytkownika Systemu na podstawie umowy zawartej przez Operatora z Klientem oraz na podstawie Regulaminu.
2. Usługi świadczone w ramach Systemu dla Użytkownika Systemu są nieodpłatne.
3. Użytkownik Systemu otrzymuje pełny dostęp do Systemu poprzez udostępnienie mu odpowiedniej Aplikacji przez Operatora.
4. Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie Konta.
5. Konto zakładane jest przez Administratora Systemu. Nazwa Użytkownika Systemu (tzw. login) i hasło dostępu do Aplikacji tworzone są automatycznie indywidualnie dla każdego Użytkownika Systemu w momencie założenia Konta przez Administratora Systemu lub użytkownika samodzielnie
6. Dostęp do informacji zgromadzonych na Koncie Użytkownik Systemu uzyskuje po zalogowaniu się do Aplikacji. Do zalogowania konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Praca z Aplikacją odbywa się w bezpiecznym połączeniu https.
7. Po zalogowaniu się do Systemu i aktywacji Konta przez Operatora, Użytkownik Systemu otrzymuje możliwość korzystania z Konta. Po aktywacji Konta Użytkownik Systemu może zmienić hasło dostępu do Konta.
8. Warunkiem koniecznym korzystania z Konta jest zapoznanie się z treścią i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
9. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Aplikacji wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Operator ma możliwość poznać tylko hasła dostępu Użytkownika Systemu wygenerowane automatycznie przez Administratora Systemu. W przypadku zmiany hasła dostępu przez Użytkownika Systemu Operator nie ma możliwości do zapoznania się z jego treścią.
10. Aby zakończyć pracę z Aplikacją, Użytkownik Systemu zobowiązany jest wylogować się.
11. Niedozwolone jest:
a. korzystanie z Aplikacji/Systemu w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
b. publikowanie treści bezprawnych lub naruszających dobra osób trzecich w Aplikacji/Systemie;
c. podawanie się za innego Użytkownika Systemu;
d. podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę osób trzecich i/lub Operatora oraz mających na celu utrudnienie lub zakłócenie normalnego funkcjonowania Aplikacji/Systemu.

ART. 4. ROZLICZENIA USŁUG

Usługi świadczone w ramach Systemu dla Użytkowników Systemu są nieodpłatne, a cennik usług zawarty jest w Załączniku nr 1.

ART. 5. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika Systemu graficzną przeglądarką internetową i dostępem do Internetu.
2. System jest wykonany przy użyciu technologii, które pozwalają na korzystanie z niego za pomocą powszechnie używanych typów komputerów osobistych, systemów operacyjnych oraz typów połączeń internetowych. Operator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych elementów umożliwi korzystanie z Systemu. Operator zastrzega jednocześnie nieograniczoną w czasie możliwość dokonywania zmian konstrukcyjnych, danych technicznych wynikających z modernizacji i postępu technicznego i dostarczanie takich Usług nie stoi w sprzeczności z istotnym interesem Użytkownika Systemu.
3. Dostęp do Systemu Użytkownik Systemu uzyskuje po zalogowaniu się do Systemu z użyciem Aplikacji. Do zalogowania konieczne jest podanie przez Użytkownika loginu i hasła dostępu. Użytkownik Systemu jest odpowiedzialny za ochronę loginu i haseł dostępu oraz zobowiązany jest okresowo je zmieniać w celu ochrony dostępu do Systemu.
4. W związku z świadczeniem Usług w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Operatora zapisane mogą zostać pliki cookies.

ART. 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA

1. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia należytego świadczenia Usług.
2. W związku z tym, że System podlega rozwojowi i udoskonalaniu Operator ma prawo bez wcześniejszego poinformowania udostępnić Użytkownikowi Systemu nowszą wersję Aplikacji.
3. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych. Wszelkie informacje przechowywane na Koncie chronione są przy użyciu nowoczesnych technologii, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
4. Operator jest uprawniony do przerw w świadczeniu Usług, jeżeli spowodowane są one:
     a. koniecznością modyfikacji lub naprawy Aplikacji/Systemu,
     b. czynnikami niezależnymi od Operatora (np. działaniami lub zaniechaniem działań osób trzecich, działaniem siły wyższej).
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności:
     a. za treści zapisane przez Użytkownika Systemu w Aplikacji;
     b. szkody powstałe w związku z zamieszczeniem przez Użytkownika Systemu bezprawnych lub nieprawdziwych informacji w Aplikacji;
     c. za nienależyte świadczenie Usług spowodowane działaniem lub zaniechaniem działań osób trzecich działających na zlecenie Szkoły, a w szczególności dostawców energii elektrycznej, operatorów telekomunikacyjnych, operatorów e-mail, operatorów łączy telekomunikacyjnych;
     d. za szkody wynikłe z działania wirusów komputerowych;
     e. za szkody następcze i pośrednie, za utratę spodziewanych korzyści oraz za szkody wynikające z utraty danych z winy użytkownika.

6. Ponadto Operator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje i działania Użytkownika Systemu ani za skutki tych decyzji i działań, ani też za szkody spowodowane działaniem Użytkownika Systemu.
7. Odpowiedzialność Operatora jest ograniczona do szkody rzeczywistej poniesionej przez Użytkownika Systemu na skutek czynności podjętych przez Operatora i nie obejmuje utraconych korzyści.
8. Użytkownik Systemu zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
9. Użytkownik Systemu ponosi całkowitą odpowiedzialność za poufność jego hasła dostępu do Aplikacji/Systemu.
10. Użytkownik Systemu potwierdza, że jest świadom ograniczeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji podczas korzystania z Usług, a w szczególności jest świadom:
     a. konieczności traktowania Systemu, tak jak większości stron zamieszczonych w Internecie jako podatnych na działania osób trzecich zmierzających do pozbawienia tych stron mechanizmów bezpieczeństwa i ochrony informacji;
     b. możliwości wadliwego działania mechanizmów bezpieczeństwa i ochrony informacji dostępnych w Systemie w wyniku błędów oprogramowania niestworzonych bezpośrednio przez Operatora, np.: system operacyjny, serwer www, serwer bazy danych, framework programistyczny itp.
11. Ze względów bezpieczeństwa i ochrony informacji zawartych w Systemie, Operator ma prawo zablokować lub czasowo ograniczyć zakres świadczonych Usług.
12. Operator dołoży wszelkich starań, aby nie dopuszczać do wymienionych sytuacji w pkt 10, a w przypadku ich nastąpienia Operator zobowiązuje się do niezwłocznego przywrócenia stabilnego i bezpiecznego działania Systemu.

ART. 7. REKLAMACJE

1. Użytkownik Systemu jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących świadczonych Usług.
2. Reklamacja powinna zostać doręczona do Operatora na adres poczty elektronicznej support@gamfi.com lub przesłana listem poleconym na adres siedziby Operatora. Reklamacja powinna określać adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację. Reklamacja, nie zawierająca danych, o których mowa powyżej nie będzie rozpatrywana przez Operatora.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Operatora.
4. Operator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Operatora udzieli Użytkownikowi Systemu odpowiedzi w sprawie reklamacji.

ART. 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa”) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (dalej „Rozporządzenie”) jest Klient.
2. Operator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika Systemu przekazane mu przez Klienta zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

ART. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
2. Operator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownik Systemu odbywać się będzie poprzez umieszczenie go na stronie internetowej https://gamfi.com.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.

Regulamin opublikowany w dniu 15 lutego 2018 r.